Helmi-ohjelma

Yleistietoa hyönteiskasvi.fi sivustosta

Tämä työkalu on toteutettu osana Kaakkois-Suomen ELY:n Helmi-projektin perinnemaisemaohjelmaa. Samalla kun kehitettiin perinnemaisemien perhoskartoituksen tulosten analysointiin soveltuvaa menetelmää, synnytettiin internetissä toimiva ja myös mobiilivälineille soveltuva sivusto, jonka avulla ilman varsinaista perhosasiantuntemusta  voidaan kohteen sijainnin,  kasvillisuuden ja ympäristötyypin perustella tunnistaa, mitä punaisen kirjan ravintokasvisidonnaista perhoslajistoa kohteessa potentiaalisesti esiintyy.

Lisäksi suojelullisesti merkittävimmälle perhoslajistolle työkalusta löytyy laajempaa tietoa perhoslajin esiintymiskuvasta, selvitysmenetelmistä sekä elinympäristön tunnistamisesta, rajaamisesta että hoitamisesta. Näiden lisätietojen tarkoituksena on paitsi entisestään parantaa suojelullisesti merkityksimmän perhoslajiston elinympäristöjen tunnistamista, myös auttaa kohteiden hoidon suunnittelussa niin, että näiden korkeimmalle priorisoitujen lajien elinvaatimukset voidaan huomioida hoitotoimien suunnittelussa.

Tällä hetkellä työkaluun on sisällytetty pelkästään ihmisen synnyttämissä ympäristöissä, rannoilla ja kallioilla elävä perhoslajisto pois lukien puulajeilla elävät lajit. Metsien, soiden, tuntureiden ja vesien lajistoa on työkalussa vain, jos niiden lajistoa esiintyy myös työkalun kattamissa ympäristöissä.  Ihmisten synnyttämien ympäristön kohdalla haku on mahdollista tarkentaa useisiin melko tarkkarajaisiin ympäristötyyppeihin niin, että esim. perinnemaisemien osalta haku on mahdollista tehdä myös 4 eri alatyypiin ("kedot ja niityt", "hakamaat", "Itämeren rantaniityt" ja "sisämaan rantaniityt") kohdistettuna. Muiden ympäristöjen kohdalla tarjolla on vain karkeampaan jaotteluun perustuva hakumahdollisuus.

Soveltuvien osin työkalua voi hyödyntää myös muita voimakkaasti ihmisvaikutteisia ympäristöjä kuten liikennealueita, maanottoalueita,"joutoalueita", sähkölinjoja ja metsien hakkuualueita sekä ranta-alueita ja kallioalueita  koskevissa inventoinneissa ja (kaava)selvityksissä. Samoin hankkeiden toteutukseen liittyvissä suunnitelmissa työkalu tarjoaa tietoa uhanalaisen perhoslajiston huomioimiseen sekä niihin kohdistuvien haittojen ehkäisemiseen ja parhaimmillaan jopa niiden elinolojen parantamiseen.